דף הבית » תביעות » הנחיות להגשת תביעה
כללים לבירור ויישוב תביעות | הנחיות להגשת תביעה | מסמכים נדרשים | רשימת שמאים | מוסכי הסדר | ספקי שירות
 

פירוט הליך בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

ק.ש. חתמים בינלאומיים

 

1 .כללי

בקרות מקרה ביטוח, עליך לפנות לחברתנו, באמצעות סוכן הביטוח או באופן ישיר, ע"י משלוח טופס הודעה ומסמכים נלווים, בהתאם לפרטים להלן:

דואר אלקטרוני:             tviot@kesh-ins.com

פקס:                             7554514- 073

דואר:                           השקמה 2, אזור ת.ד 18

 

 

לתשומת ליבך, בחירת השמאי תעשה על ידך. יצוין כי אנו יכולים לאשר לך שמאי רכב מטעמנו, ובמקרה כזה אנו נישא בשכר טרחתו של השמאי.

שים לב, בכל מקרה , זכותנו לדרוש בדיקת שמאי מטעמנו כדי לבחון את הנזק ואת התיקון.

 

מידע על מוסכי הסדר:

זכותך לבחור לתקן את רכבך בכל מוסך, אך יצוין כי אנו יכולים להפנות אותך למוסכים הנמצאים בהסדר אתנו.

 

היתרונות בטיפול במוסך הסדר:

  • מוסכי הסדר יטפלו ויתקנו את הנזק ברכב, והתשלום יבוצע ישירות על ידי חברתנו למוסך, ללא צורך בתשלום על ידכם.
  • מוסכי הסדר יתנו לך רכב חליפי לתקופת התיקון.
  • מוסכי הסדר יתנו לך אחריות על התיקון.

 

יצוין כי כניסה להסדר שכזה מחייב קבלת אישור מוקדם מחברתנו.

 

לברור אפשרות כניסה למוסכי הסדר וקבלת שמאי מטעמנו ניתן להתקשר לטלפון 03-6257566 שלוחה 1 משעה 09:00 ועד 12:00, או לפנות בכל אחת מדרכי ההתקשרות שצויינו לעיל.

 

 

 

 

2 .מסמכים נדרשים לצורך טיפול בתביעה

בסמוך למועד קבלת התביעה, תישלח אליך מערכת הכללים בצירוף מכתב דרישת מסמכים אשר מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה.

כמו כן, תישלח אליך מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות, אשר כוללת הסבר בדבר הליך יישוב התביעה בחברתנו.

לתשומת ליבך, זכותך לכלול בתביעה דרישה לקבלת שיפוי על הוצאות שהיו לך, כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה. במידה וכללת דרישה מעין זו, עליך לצרף לתביעתך אסמכתאות רלוונטיות.

לאחר קבלת דרישת המסמכים, עליך להעביר לחברתנו את המסמכים הנדרשים.

לידיעתך, כל עיכוב במסירת המסמכים הנדרשים לחברה עלול לגרום לעיכוב בבירור התביעה.

 

3 .הליך הטיפול בתביעה לאחר קבלת המסמכים הדרושים

חברתנו תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיש ברשותנו, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים הדרושים.

בהתאם לנסיבות העניין תשלח לתובע הודעת תשלום/ הודעת תשלום חלקי/ הודעת פשרה/ הודעת דחיה (ההודעה תנומק בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור").

לתשומת ליבך, ככל שהנך עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ, יקוזז מסכום התשלום רכיב המע"מ.

ככל שקיים לתובע חוב לחברת הביטוח, היא רשאית לקזז מתגמולי הביטוח להם זכאי התובע חוב זה.

 

3.         השגה על החלטות חברתנו

באפשרותך להשיג על החלטות אשר התקבלו על ידי חברתנו, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  1. פניה למטפל בתביעה במחלקת התביעות

בפניה כאמור עליך לנמק את המחלוקת שיש לך עם עמדת חברתנו (בין בעצמך ובין באמצעות מי שתמנה לשם כך), לרבות באמצעות הצגת חוות דעת מומחה מטעמך, באחת מהדרכים הבאות: 

 

דואר אלקטרוני:             tviot@kesh.co.il

פקס:                             7554514- 073

דואר:                            השקמה 2, אזור ת.ד 18

    

  1. פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו

 

 

להלן פרטי הממונה על פניות הציבור בחברה:

עו"ד ליטל ענבר

Lital.Inbar@Kesh.co.il

 

  1. פניה לערכאה שיפוטית ו/או פניה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

 

להלן פרטי היחידה לפניות הציבור אצל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר:

רח' קפלן 1 ת.ד 59131 ירושלים – טלפון 3002* פקס- 02-5695352 .

 

3.         תקופת התיישנות

 

לידיעתך, על פי הדין והוראותיו, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, ולתובע צד שלישי היא  7 שנים מהמועד האמור, כאמור.

אין לפרש דבר מן האמור לעיל, כעוצר את מרוץ הזמן לעניין מניין תקופת ההתיישנות כאמור.

מודגש כי אין בהגשת תביעה לחברתנו ו/או מהלך טיפולנו בה, כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה לבית המשפט, עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות.

 

 

 


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision