דף הבית » תביעות » מסמכים נדרשים
כללים לבירור ויישוב תביעות | הנחיות להגשת תביעה | מסמכים נדרשים | רשימת שמאים | מוסכי הסדר | ספקי שירות

פירוט המסמכים הנדרשים לצורך טיפול בתביעת רכב מקיף

ק.ש. חתמים בינלאומיים

 

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לתביעת רכב מקיף.

 

לתשומת ליבך, פירוט זה מתייחס למסמכים הנדרשים בדרך כלל. יתכן וחלק מהמסמכים המפורטים להלן לא יידרשו במקרים מסוימים, ואף יתכן כי יידרשו מסמכים נוספים, הכל בהתאם לנסיבות הרלוונטיות לכל מקרה לגופו.

 

הנחיות ספציפיות לתביעתך, יועברו לאחר קבלת התביעה בחברתנו וטיפולה בהתאם למערכת הכללים ולמסמך פירוט הליך יישוב תביעות והנחיות לתובע.

 

 

 • הצהרה בדבר נאותות חשבונית.
 • טופס תביעה מפורט, הכולל את גרסת צד ג' + תרשים + פרטי הנהג ברכב מבטחנו.
 • רישיון  רכב מקורי ו/או 1010.
 • אישור משטרה.
 • טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי.
 • ייפוי כח חתום ע"י עו"ד (תאגיד).
 • טופס העברה בנקאית, המצורף בזאת (יש למלא ולהחזיר אלינו) +צילום שיק
 • אישור קצין בטיחות חודשי על תקינות הרכב.
 • אישור מהמשעבד, הסרת השעבוד או לחילופין פרטי חשבון להפקדה.
 • מפתחות הרכב.
 • צילום ת.ז של בעל הרכב.
 • רשיון מוביל. 

 

 

 

 

פירוט המסמכים הנדרשים לצורך טיפול בתביעת צד ג'

ק.ש. חתמים בינלאומיים

 

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לתביעת צד ג'.

לתשומת ליבך, פירוט זה מתייחס למסמכים הנדרשים בדרך כלל. יתכן וחלק מהמסמכים המפורטים להלן לא יידרשו במקרים מסוימים, ואף יתכן כי יידרשו מסמכים נוספים, הכל בהתאם לנסיבות הרלוונטיות לכל מקרה לגופו.

הנחיות ספציפיות לתביעתך, יועברו לאחר קבלת התביעה בחברתנו וטיפולה בהתאם למערכת הכללים ולמסמך פירוט הליך יישוב תביעות והנחיות לתובע.

 • חוות דעת של שמאי רכב מוסמך.
 • מכתב דרישה.
 • קבלה וחשבונית עבור שכ"ט שמאי.
 • חשבונית תיקון.
 • קבלות תיקון.
 • הוראות תשלום.
 • אישור הפסדים.
 • אישור אי הגשת תביעה לחילופין- אם רכבך מבוטח בביטוח חובה בלבד, נא העבר תצהיר  מקורי על כך, כשהוא חתום ומאושר ע"י עו"ד.
 • תצהיר חתום על ידי עו"ד המאשר כי הנך הבעלים היחידי של הרכוש הנתבע, או ייפוי כח מאת בעל הרכב לצורך הטיפול בתביעה (לגבי תביעות בשם- לא נדרש כאשר מוגש כתביעה בשם ע"י סוכן/מבטח בשם בעל הרכב, כן נדרש כאשר מוגש כתביעה בשם ע"י סוכן/ מבטח בשם בעל פוליסה שאינו בעל הרכב) .
 • תצלומי נזק מקוריים לפני ובמהלך התיקון  -  תמונות צבעוניות בבודדת.
 • טופס תביעה מפורט, הכולל את גרסת צד ג' + תרשים + פרטי הנהג ברכב מבטחנו.
 • צילום רישיון הרכב בתוקף ליום האירוע
 • לעניין ירידת ערך –עבר התביעות של הרכב התובע מיום הבעלות ועד יום האירוע: ואם היו תאונות קודמות– העתק דו"ח השמאי לכל תאונה ותאונה בנפרד.
 • טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי (נא לחתום על המצ"ב).
 • ייפוי כוח של מרשך – כדין.
 • אישור רו"ח
 • תצהיר תשלומים / המחאת זכויות / העברת בעלות בצירוף תצלומי ת.ז –  מכיוון ובעל הפוליסה הוא לא בעל הרכב -  במידה ומבקשים שהתשלום יעבור לבעל הפוליסה - להוסיף תצהיר העדר עיקולים על חשבון הבנק של בעל הרכב. בצירוף תעודת זהות של בעל הרכב ובעל הפוליסה.
 • אישור הסרת שעבוד.
 • אישור הסרת עיקול.
 • אישור ניהול חשבון מהבנק או לחלופין צילום המחאה ע"ש בעל הרכב
 • הצהרת נאותות
 • אישור על מכירת שרידים
 • טופס 587 ממשרד הרישוי
 • לדרישת כבאות/גרירה/רכב חלופי -  אסמכתא על תשלום בפועל.
 • העתקי פוליסות רלוונטיות להוכחת הפסד הנחת העדר תביעות הנטען – קיימת, מחודשת, ושלוש שנים לאחור מיום התאונה
 • אסמכתא להחזר פרמיה בשל ביטול פוליסה.
 • טופס חיפוש חלפים משומשים+ חשבונית רכישת חלפים.
 • טופס השלמת פרטי קשר.

 

 


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision