דף הבית » שירות ללקוח » מאמרים
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות

הגדרות ומונחים מתקנות התעבורה

06/11/2014

הגדרות ומונחים מתקנות התעבורה

מתוך אתר: http://www.trafficjam.co.il/terms1.html

 

אוטובוס:
רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס

אוטובוס זעיר:
אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא מיועד לפני מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף לנהג; (2) מותקן בו מרכב תקני; (3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג ואם הוא מוגן נגד ירי - משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 ק"ג; (4) הוא מצוין ברישיון הרכב באוטובוס זעיר או באוטובוס זעיר ממוגן, לפי העניין

אוטובוס פרטי:
אוטובוס שאינו רכב ציבורי

אוטובוס ציבורי:
רכב ציבורי שהוא אוטובוס

אורך כולל:
המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי

אזור קנס מוגדל:
מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על- פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צוין קנס מוגדל

אמבולנס:
רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו

בוחן:
אדם שנתמנה בכתב על-ידי רשות הרישוי להיות בוחן לעניין הפקודה והתקנות לפיה, כולן או מקצתן

גובה כולל:
המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו

גורר:
רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצוין ברישיון הרכב כגורר

גרור:
רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על-ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי

דרך מהירה:
דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצג תמרור המורה על דרך מהירה

דרך עירונית:
כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו קצה תחום דרך עירונית

הסדר תנועה:
תמרור וכל סימן או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך

זוטובוס:
מונית שנתקיימו בה כל אלה: (1) מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות; (2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 4000 ק"ג; (3) גובהה אינו פחות מ- 175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב; (4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צוין ברישיון הרכב

זמן תאורה:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת סיבות אחרות

חומר מסוכן:
כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001

חניה:
העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין

טיולית:
רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה: (1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד; (2) משקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג; (3) ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת; (4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברישיון הרכב; (5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני; (6) הוא מצוין ברישיון הרכב כטיולית

טרקטור:
רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה או לגרירה ולביצוע עבודות, שצוין ברישיון הרכב כטרקטור

טרקטורון:
טרקטור שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות; (2) נפח מנועו לא עולה על 500 סמ"ק; (3) משקלו הכולל המותר לא עולה על 500 ק"ג; (4) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון; (5) ההיגוי בו נעשה באמצעות כידון או הגה

ימין או שמאל:
צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה

כביש:
חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך

כביש חד-סטרי:
כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד

לילה:
פרק זמן שבין תום רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה

מדרכה:
חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו

מחלף:
מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש

מוצר תעבורה:
כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג - 1983

מכונה נגררת:
מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר

מכונה ניידת:
רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה

מנהל אגף הרכב:
מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה

מעבדה מוסמכת:
מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לעניין זה מנהל אגף הרכב

מעבר חצייה:
חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל

מפגש מסילת ברזל:
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך

מרכב אחוד:
מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless (frame body שחללו הפנימי תוכנן על-ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען

מרכב תקני:
מרכב מסוג כאמור בחלק ג בתוספת השנייה

משקל כולל מותר:
המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל

משקל עצמי:
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג; לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו

מתן זכות קדימה:
אי-המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על-ידי כך עלול הנהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם

נעלי בטחון:
טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב

נתמך:
גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך

נתיב:
חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים

עגלת יד:
עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים

עובר דרך:
המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת

עמעום:
כיבוי אור הדרך בפנסי החזית, והדלקת אור המעבר, כמשמעותם בתקנה 334

פקודת הביטוח:
פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל - 1970

צומת:
השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על-ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על-ידי הארכתם המדומה; צומת אינו כולל - (1) התמזגות כבישים בדרך מהירה; (2) שטח המתהווה על-ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור; (3) התמזגות בכביש חד-סיטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א- 20

קו עצירה:
קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה

קצין משטרה:
מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לעניין הנדון

רוחב כולל:
רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון - כיוון

רחוב משולב:
דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב

רכב איטי:
רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על- ידי רשות הרישוי ברישיונו של הרכב או בתקנות אלה

רכב אספנות:
אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב אספנות

רכב בטחון:
אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על-ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול או כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה

רכב בטיחותי:
כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד - 1994

רכב חילוץ:
רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצוין ברישיונו כרכב חילוץ

רכב חשמלי:
רכב מנועי המונע במנוע חשמלי

רכב מדברי:
רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצוין ברישיון הרכב כרכב מדברי

רכב מורכב:
תומך שמצורף אליו נתמך

רכב מחובר:
רכב מנועי שמצורף אליו גרור

רכב מיושן:
(1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו; (2) אוטובוס שבמועד חידוש רשונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו

רכב מסחרי אחוד:
(Delivery Van) רכב מנועי מסחרי שנתקיים בו אחד מאלה: (1) (א) מותקן בו מרכב אחוד; (ב) משקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג; (ג) גובהו אינו פחות מ- 175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא על ידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב (להלן - הנקודה הגבוהה ביותר במרכב); (ד) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים, נוסף למושב הנוהג, בין אם המושבים הותקנו לרוחב המרכב ובין לאורכו ומספר הנוסעים צוין ברישיון הרכב. (2) רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ- 2200 ק"ג או גובהו אינו עולה על 175 ס"מ שנקבעה לגביו קבוצת ייצור ((Range מקורית לרכב מסחרי אחוד.

רכב מסחרי בלתי אחוד:
(pick up), רכב מנועי מסחרי שנתקיימו בו כל אלה: (1) מותקן בו מרכב בלתי אחוד; (2) יש בו תא נהג נפרד מארגז המטען ובאין תא כאמור - נתקיימו בו כל אלה: (א) ארגז המטען רחב מתא הנהג; (ב) גג תא המטען גבוה ב- 14 ס"מ לפחות מגג תא הנהג; (ג) גובה הרכב בעת ייצורו עולה על 174 ס"מ מפני הקרקע. (3) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג ומספר הנוסעים צוין ברישיון הרכב; (4) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג;

רכב פרטי דו-שימושי:
(double purpose): (א) רכב מנועי המשמש או המיועד לשמש להובלת משא ולהסעת נוסעים שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2,200 ק"ג צוין ברישיון הרכב כפרטי דו-שימושי ונתקיימו בו כל אלה: (1) יש בו מרכב אחוד שגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו במרכב חלונות ובין דפנות אטומות; (2) יש בו משטח הטענה שהוא חלק בלתי נפרד מחללו הפנימי של המרכב; (3) מותקנת בו דלת להטענה מאחורי הרכב; (4) אם הותקנו בו מושבים על משטח ההטענה או סמוך לו יהיו המושבים מסוג המאפשר קיפולם או הטייתם; ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (3) נקבע ברכב על-ידי יצרן הרכב בתהליך הייצור. (5) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג. (ב) רכב מנועי כאמור בפסקה (א) שמשקלו הכולל המותר עולה על 2,200 ק"ג או גובהו עולה על 175 ס"מ, שנקבעה לגביו קבוצת ייצור ((range מקורית לרכב נוסעים פרטי וצוין ברישיון הרכב כפרטי דו- שימושי

רכב נוסעים פרטי:
(passenger car), רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים שצוין ברישיון הרכב כפרטי ונתקיימו בו כל אלה: (1) יש בו מרכב אחוד וגובהו אינו עולה על 175 ס"מ מפני הקרקע לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו בו חלונות ובין דפנות אטומות; (2) יש בו תא מטען נפרד מהחלל הפנימי של המרכב המיועד לנוסעים ותא [ המטען מכוסה במכסה הניתן לפתיחה ולסגירה; (3) יש בו מושבים קבועים לנוסעים; (4) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 8 נוסעים נוסף על הנהג; ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (4) נקבע ברכב בתהליך הייצור על-ידי יצרן הרכב

רכב סיור:
רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב סיור

רכב צדי:
מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו

רשות תימרור מרכזית:
המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכויותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה

רשות תימרור מקומית:
מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה

שביל:
דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך

שול הדרך:
השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של שלושה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות משלושה מטרים משפת הכביש

שטח הפרדה:
כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה

שטח הפרדה בנוי:
שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה.

תומך:
רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך

תעודה:
רישיון, היתר, אישור או פטור

תמרור:
כל סימון, אות או איתות, לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי-דרך

 

חזרה לרשימת המאמרים


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision