דף הבית » שירות ללקוח » מאמרים
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות

מערכות בטיחות ברכב כבד

שלמה מוסלי, http://www.bbd.co.il/, 23/08/2016

 

 
 
 

מערכות בטיחות ברכב כבד

 

נוספה תקנה 364ו:

א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן, אלא אם כן  הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 29 בחלק ג' לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 30 בחלק ג' לתוספת השנייה:

1) אוטובוס ואוטובוס זעיר, מסוג M2 ומסוג M3.

2) רכב מסוג N3 ,N2 למעט רכבי כיבוי אש, חילוץ או עבודה.

 

ב) להוכחת התקנתן של המערכות המפורטות בתקנה זו ברכב, יציג בעל הרכב בעת הרישום או בעת חידוש הרישיון לראשונה אישור של אחד מהגורמים האלה:

1) אישור יבואן הרכב

2) אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.

 

נוספו פרטים 29 ו-30 בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות המבוססים על תקנה 364ו:

29. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים

מערכת להתרעה מפני התנגשות לפנים תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות של תקנות בינלאומיות המפורטות בפרסום ותוכיח את עמידותה באמצעות קבלת אישור ממעבדה מוסמכת או מיצרן הרכב.

30. מערכת התרעה על סטייה מנתיב:

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות של תקנות בינלאומיות המפורטות בפרסום ותוכיח את עמידותה באמצעות קבלת אישור ממעבדה מוסמכת או מיצרן הרכב.

סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקן האמור יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל

 

תחילת התקנות

א) תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016).

ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 364ו לתקנות העיקריות לפי בקשה בכתב של בעל רכב, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר הרכבים שבבעלותו ולמועדי חידוש הרישיון שלהם.

תקנה 364ו תחול על רכב מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה, שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך

 

חזרה לרשימת המאמרים


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision